FINNABLE 2020 – OSAAMISEN SUOMI

CICERO Learning -verkoston, Helsingin yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön FINNABLE 2020 -hankkeelle on myönnetty miljoonarahoitus Tekesin Oppimisratkaisut -ohjelmasta. Arvoverkkohankkeessa on tutkijoiden lisäksi toimijoina lukuisia yrityksiä, kouluja ja julkinen sektori. Hankkeessa on runsasta kansainvälistä yhteistyötä, erityisesti Stanfordin yliopiston ja Piilaakson koulujen kanssa. Hankkeen koordinaattorina toimii CICERO Learning -verkosto Helsingin yliopistossa (www.cicero.fi) ja sen tieteellinen johtaja on professori Hannele Niemi.

Finnable -hankkeessa luodaan oppimisen ekosysteemi, joka mahdollistaa oppimisen missä tahansa. Keskeisenä tavoitteena on kehittää ja luoda teknologiaa hyödyntäviä käytäntöjä, jotka tuovat lisäarvoa oppimiseen ja opettamiseen. Päämääränä on tuottaa uusia menetelmiä tiedon ja kokemuksien jakamiseen ja edistää 21. vuosituhannen taitoja, joissa korostuu luovuus ja ongelmanratkaisutaidot.

Hankkeessa etsitään ja kehitetään sovelluksia, jotka tuovat oppimiseen uutta globaalin jakamisen kulttuuria. Hanke tuottaa prototyypin maailmanlaajuisesta jakamisen pedagogiikasta ja sen sovelluksista globaalisesti ja paikallisesti. Työpakettien teemoihin kuuluvat mm. rajaton luokkahuone, jossa korostuu yhteistyö ja tiedon jakaminen ajasta ja paikasta riippumatta, opettajien yhteiset teknologia-avusteiset työkalut ja liikuntapelien mahdollisuudet erityisesti mobiiliympäristöissä. Tulevaisuuden oppimisteknologiat ja oppimisen yhteisöt -työpaketti puolestaan liittyy kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön Stanfordin yliopiston kanssa.

Kaikilla työpaketeilla on tavoitteena tuottaa ja kehittää uusia pedagogisia malleja, jotka rikkovat formaalien ja non-formaalien oppimisympäristöjen väliset rajat teknologiaa hyödyntäen: mm. vahva vuorovaikutteisuus eri toimijoiden ja tilojen välillä, yhteinen tiedon tuottaminen, mobiilioppimisen laitteet, Web2.0, pelit ja uuden median sovellukset.

Finnable-työpaketit:

Rajaton luokkahuone – Boundless Classroom
Tavoitteena luoda teknologiaa soveltaen oppimista, jossa korostuu yhteistyö ja jakaminen ajasta ja paikasta riippumatta ja jossa luodaan yhteisöllisyyttä eri kulttuurien välillä.

Vastuulliset tutkijat: Professori Hannele Niemi, Professori Jari Multisilta, Professori Jari Lavonen, Professori Kirsi Tirri

Opettajien työkalupakki – Teacher’s Toolkit
Tavoitteena kehittää opettajille teknologia-avusteinen välineistö, jonka avulla opettajat voivat ottaa käyttöönsä pedagogisesti mahdollisimman tarkoituksenmukaiset resurssit opetustaan varten. Hankkeessa korostuu sisältöjen tuottaminen erilaisia oppimisympäristöjä ja sosiaalista mediaa hyödyntäen, mobiilioppiminen sekä kollegiaalisen tuen, yhteistyön ja osaaminen jakamisen edistäminen.

Vastuulliset tutkijat: Professori Jari Multisilta ja professori Hannele Niemi

Liikuntapelit oppimisessa – ExerGames in Learning
Tavoitteena kehittää ja testata pelillisyyttä, erityisesti liikuntapelejä mobiiliympäristöissä.

Vastuullinen tutkija: FT Kristian Kiili, Tampereen Teknillinen yliopisto, Porin yliopistokeskus

Emergent Learning Technologies and Communities
Yhteistyö- ja vaihto-ohjelma Stanfordin yliopiston H-Star Instituutin kanssa.

Vastuullinen tutkija: Professori Jari Multisilta

”Finnable -hanke on merkittävä avaus tulevaisuuden taitojen ja rajattomien oppimisympäristöjen kehittämisessä”, toteaa konsortion johtaja professori Hannele Niemi Helsingin yliopistosta.

Lisätietoja:

Tieteellinen johtaja
professori Hannele Niemi
Käyttäytymistieteiden laitos

Helsingin yliopisto
+358 40 5558975
hannele.niemi@helsinki.fi

professori Jari Multisilta
johtaja
CICERO Learning
Helsingin yliopisto
+358 50 5688 593
jari.multisilta@helsinki.fi
www.cicero.fi

Kirjoittaja: Anna Kemiläinen
Korkeakouluharjoittelija
Opetushallitus / Oppimisympäristöjen kehittäminen            

Piditkö artikkelista?