Oppimateriaalikyselyn tuloksia

tabletkissaOppimateriaalikysely toteutettiin yhteistyössä Opetushallituksen ja Etäopetuksen koordinointihankkeen kanssa keväällä 2013. Kyselyllä haluttiin kerätä tietoa etäopetukseen liittyvistä oppimateriaaliasioista.

Kyselyyn vastasi yli 70 opettajaa, joista yli puolet työskenteli lukiossa ja yläkoulussa. Alakoulusta ja aikuiskoulutuksesta vastaajia oli noin viisitoista, ammatillisesta koulutuksesta ja korkeakoulusta opettajia kyselyyn vastasi vain muutama.

Ala- ja yläkoulun sekä lukion opettajien mukaan etäopetuksessa toimivat parhaiten sellaiset lisämateriaalit, jotka ovat helposti oppilaan itse ymmärrettävissä, mielekkäitä ja monipuolisia. Vastaajien mielestä oppilaiden tulisi pystyä käyttämään materiaaleja ilman ohjeistusta tai apua, sillä opettajat kokivat raskaaksi sen, että ensin heidän piti selvittää kuinka materiaali toimii ja sen jälkeen ohjeistaa oppilaita sen käytössä.

Materiaalilta toivottiin ennen kaikkea sitä, että se olisi helppokäyttöistä, sekä etäopiskelua aktivoivaa ja motivoivaa. Alakoulussa materiaalin toiminnallisuus on tärkeää.  Materiaalin tulee etäopetuksessa olla toimivaa ilman opettajan apua, sillä opettajan ei ole mahdollista olla aina läsnä auttamassa oppilasta. Opettajat toivoivat, että tehtävien tarkastus onnistuu sähköisesti tai sitten oppilaat voivat tarkastaa ne itse, sillä muiden tekemiin materiaaleihin ei haluttu kirjoittaa omia vastauksia.

Verkkomateriaalien hyödyntämiseen kaivataan opettajan opasta. Harjoituksiin puolestaan toivotaan paljon kuvia, sillä pelkkä tekstipohjaisuus ei vastaajien mielestä toimi etäopetuksessa. Aikuislukiota ajatellen monet materiaalit tuntuvat toimimattomilta, sillä opiskelijat ovat päivälukiolaisia varttuneempia. Aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön parissa työskentelevät opettajat eivät voi neuvoa opiskelijoita jatkuvasti, joten useampi vastaaja on painottanut tehtävien riittävää ohjeistusta ja ohjaavia kysymyksiä aikuisopiskelijoille.

Materiaalin tekniset ominaisuudet nousivat kyselyssä esille, sillä ne vaikuttavat vastaajien mukaan paljon materiaalin käytettävyyteen ja toimivuuteen etäopetuksessa. Tehtävien käyttöliittymän ja alustan tulisi olla oppilaille joko entuudestaan tuttuja tai sitten helposti omaksuttavissa. Kyselyyn vastanneet opettajat kokivat, että tällä hetkellä käytössä on liikaa erilaisia alustoja, mikä hankaloittaa opiskelijan arkea. Salasanojen runsas määrä ja materiaalin hankala löydettävyys ovat esteenä mielekkäälle oppimiselle. Materiaalin keskittäminen yhdelle alustalle on vastaajien mielestä tarpeen, sillä useat mainitsivat etäopetuksen hankaluutena olevan verkossa hajallaan olevat lisämateriaalit.

Opettajilta mielestä erityisesti kuva-, video-, ja äänimateriaalia tarvitaan etäopetuksen lisämateriaaleiksi jokaiselle kouluasteelle, mutta erityisesti tätä painottivat ammatillisen puolen opettajat. Materiaalien pedagogisuus ja luotettavuus nousivat myös esiin, mutta useimmiten vastaus riippui opettajan opettamasta oppiaineesta. Osa ei kokenut lainkaan tarvetta lisämateriaaleille, osa opettajista taas piti hyödyllisenä ajatusta etäopetuksen lisämateriaalipankista. Toimivin lisämateriaali pitää sisällään selkeän tehtävänannon, selkeitä kokonaisuuksia ja mahdollisuuden vuorovaikutukseen.

Riikka Laamanen
Projektisihteeri
Etäopetuksen koordinointihanke

Piditkö artikkelista?