Etäopetuksesta uusia toimintamalleja onnistuneisiin oppimiskokemuksiin

Lähes kaikki meistä ajattelevat, että koulu tai oppilaitos on fyysinen paikka, johon mennään oppimaan. Mutta kuinka usein ajattelemme niitä opiskelijoita, joiden on syystä tai toisesta hankalaa tai jopa mahdotonta päästä tuohon oppimispaikkaan? He ovat ehkä kiusattuja, koulupelkoisia, sairaita tai jostain muusta syystä estyneitä. Entäpä ne opiskelijat, jotka haluaisivat opiskella ainetta, jota omassa koulussa ei ole tarjolla? Tai vangit, jotka haluavat opiskella parantaakseen mahdollisuuksiaan pärjätä tulevaisuudessa?

Etäopetus on tärkeä vaihtoehto näille opiskelijoille ja etäopetuksen arvo kasvaakin jatkuvasti. Yleistä tutkimusta etäopetuksen ratkaisuista ja menestystekijöistä ei kuitenkaan juuri ole tehty. Epäilys etäopetuksen ratkaisuja kohtaan onkin suurta, erityisesti tilanteissa joissa etäopetus on vaihtoehtona pakollisessa koulutuksessa. Hyviä malleja ja käytänteitä on kuitenkin paljon ja nyt niitä on kerätty yhteen EU:n rahoittamassa VISCED-hankkeessa.

VISCED-hankkeessa on kartoitettu Euroopasta yli 70 monipuolisesti etäopetusta tarjoavaa oppilaitosta 18 maasta, kun kohderyhmänä ovat 14-21 -vuotiaat opiskelijat. Kun mukaan lasketaan muut ikäryhmät, nousee merkittävää etäopetusta tarjoavien oppilaitosten määrä Euroopassa pitkälti yli sataan. Etäopetuksen pedagogiset ratkaisut ovat moninaisia: täydellisestä etäopiskelusta merkittävään osaan lähiopetusta. Myös käytetyt välineet vaihtelevat Skypen ja videoneuvotteluiden hyödyntämisestä sähköpostiin, puhelinneuvotteluihin ja oppimisympäristöjen monipuoliseen käyttöön.

Keskeisenä osana VISCED-hanketta luodaan suosituksia, jotka on kohdennettu niin Euroopan komissiolle kuin kansallisille opetusviranomaisille ja opetuksen kehittäjille. Tässä makupaloja tulevista suosituksista:

Lisätä tietoisuutta etäopetuksen arvosta ja vaikuttavuudesta: tuoda esiin etäopetuksen hyödynsaajia (koulupelkoiset, syrjäytyneet, maantieteellisesti eristäytyneet, ulkosuomalaiset, jne.) sekä nostaa esiin käyttökelpoinen opiskelumahdollisuus mm. arvosanojen korottamiseen, päättötodistuksen saamiseen ja erityisapua tarvitsevien oppijoiden tukemiseen.
Tunnistaa, neuvoa ja yhdistää toimijoita, jotka vastaavat lasten ja nuorten koulutuksen kehittämisestä tilanteissa, joissa opiskelijat ovat esimerkiksi nuorisorikollisia, sairaita tai lastenhuolto-ongelmien kanssa painivia yksinhuoltajia.
Poistaa tarpeettomia byrokraattisia esteitä, jotka estävät etäopetuksen kestävän kehittämisen. Tämä voi tarkoittaa etäopetuksen tuomista säädellyn ja vastuullisen opetuksen kehikkoon, jättämättä kuitenkaan perinteisiä kouluja etäopetuksen jalkoihin. Samalla mahdollistetaan opiskelijoiden liikkuvuus eri oppilaitosten ja oppilaitostasojen välillä henkilökohtaisten opetussuunnitelmien mukaan.
Kehittää toimintaperiaatteita etäopetuksena tehtyihin suorituksiin liittyen. Oman lähikoulun lisäksi muualla etäopetukseen osallistuvan opiskelijan suoritusten kelpoisuusehdot on määriteltävä.
Selvittää todellinen etäopetukseen osallistuvien opiskelijoiden määrä – huomioiden niin kokoaikaiset kuin opintojaan täydentävät opiskelijat.
Etäopetuksen yleisten standardien julkaiseminen ja sen varmistaminen, että kansalliset toimivat osaavat hyödyntää näitä standardeja opettajankoulutusta ja arviointimalleja kehittäessään.
Kannustaa ja opastaa etäopetuksen toimijoita hyödyntämään avoimia opetuksen resursseja (OER), mukaan lukien suoraan tai epäsuoraan julkisella rahoituksella tuotettua sekä muutoin CC-lisensseillä julkaistua sisältöä.
Rohkaista eritasoisia opiskelijoita tukevien toimintamallien kehittämistä siten, että opiskelijat voivat paremmin suoriutua opinnoistaan omien kykyjensä ja aikataulujensa mukaan epäonnistumisten ja opintojen keskeyttämisen sijaan.
Huomioida etäopetuksen kehittävä vaikutus yleisiin tietoyhteiskuntataitoihin ja yksilöiden tvt-taitoihin nähden.

Tutustu hankkeeseen tarkemmin:
http://www.tieke.fi/display/VISCED/VISCED
http://www.virtualschoolsandcolleges.info/
http://virtualcampuses.eu

VISCED-hankkeen partnerimaat ovat Belgia, Englanti, Kreikka, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro. Suomen osuuden toteuttaa TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry.

SjoblomMerja Sjöblom
tuotepäällikkö, Osaamispalvelut
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
www.tieke.fi

VISCED logo  

Piditkö artikkelista?