Somen pedagogisia malleja ja oppimistuloksia

Vuoden 2012 marraskuussa kysyimme Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa (SoMY) -kehittämishankkeilta:

  • Kuvaa lyhyesti, miten hankkeessanne käytetään sosiaalista mediaa opetuksessa tai muulla tavoin.
  • Kuvaa hankkeenne onnistunein juttu tai paras käytäntö.
  • Miten somen opetuskäyttö on vaikuttanut oppimistuloksiin?
  • Millä muilla tavoin some on vaikuttanut oppimisympäristöön?
  • Kuvaa hankkeessanne kehitettyjä somen pedagogisia malleja tai menetelmiä.
  • Jos nyt aloittaisit hankkeenne, niin mitä tekisit toisin?

Kyselyymme vastasi 20 kehittämishankkeesta 12 (60 %). Alla on yhteenvedot kehittämishankkeiden vastauksista – osin käänteisessä järjestyksessä.

Jos nyt aloittaisit hankkeenne, niin mitä tekisit toisin?

Vastaukset tarjoavat käytännön vinkkejä uusille kehittämishankkeille.

Ajankäyttö suunniteltaisiin paremmin ja suunnitteluun varattaisiin kunnolla aikaa. Hankkeen menetelmiä ja tuloksia julkaistaisiin blogissa tai wikissä jatkuvasti eikä vasta hankkeen lopussa. Mukaan otettaisiin asiantuntevia ja innostuneita yhteistyökumppaneita. Opettajia kannustettaisiin sosiaalisen median käyttöön alusta asti; suurin osa heistä löytää sille pedagogisesti luontevia käyttötapoja. Kokeiluilla ja mahdollisilla harhapoluilla voidaan varmistaa, että hankkeessa tehdään oikeita asioita. On myös hyvä varautua henkilövaihdoksiin ja uusien henkilöiden perehdyttämiseen.

Kuvaa hankkeessanne kehitettyjä somen pedagogisia malleja tai menetelmiä

Hankkeissa on kehitetty yhteiskirjoittamista ja ainerajat ylittävää yhteistyötä sekä kodin ja koulun välistä viestintää, samoin osallistavaa pelillistä ja mobiilia oppimista arkiympäristössä ja luonnossa. Oppimisympäristöön on koottu yhteistä vuorovaikutteista materiaalia ja lisätty oppimista tukevia elementtejä. Pedagogisia malleja ja menetelmiä on kuvattu OpenKortti-verkkopalvelussa ja kehittämishankkeiden omissa verkkopalveluissa.

Opetushallituksen Hyvät käytännöt -verkkopalvelu avattiin vuoden 2012 lopussa, jonka jälkeen kehittämishankkeet ovat vieneet sinne pedagogisten mallien ja menetelmien kuvauksia.

Miten somen opetuskäyttö on vaikuttanut oppimistuloksiin?

Kehittämishankkeissa ei varsinaisesti ole tutkittu tai mitattu sosiaalisen median vaikutusta oppimistuloksiin. Hankkeissa on havaittu, että kirjoittaminen edistää ensimmäisen luokan oppilaiden lukemaan oppimista. Sosiaalinen media motivoi ja elävöittää opetusta ja samalla parantaa oppimistuloksia, erityisesti äidinkielen taitoja. Sosiaalinen media tuo vaihtoehtoja. Oppijat voivat täppäreillä omatoimisesti ja joustavasti tutustua opiskeltaviin aiheisiin arkiympäristössä tai verkkoympäristön videoiden ja oppimismateriaalien avulla. Oppijat voivat sosiaalisen median avulla työskennellä yhdessä, peilata ajatuksiaan, jakaa kokemuksiaan, antaa ja saada tukea ja vertaispalautetta omaan tekemiseensä. Näin he saavat laajan kuvan opiskeltavasta aiheesta tai tutkittavasta ilmiöstä.

Millä muilla tavoin some on vaikuttanut oppimisympäristöön?

Oppimisympäristö on monipuolistunut ja laajentunut koulun ulkopuolelle. Opiskelusisällöt löytyvät nopeasti ja linkit päivittyvät oppimisympäristössä. Verkkoympäristön avulla poissaolleet oppilaat voivat löytää tietoa opintokäynneistä ja vierailuista ja opettaja seurata oppilaiden etenemistä. Oppijat, opettajat, huoltajat ja muut sidosryhmät voivat seurata koulun tapahtumia blogista tai verkkolehdestä.

Kuvaa hankkeenne onnistunein juttu tai paras käytäntö

Hankkeissa on koettu lukuisia onnistuneita juttuja, joista parhaat kuvattaneen tämän syksyn aikana Opetushallituksen Hyvät käytännöt -verkkopalveluun. Opettajat ja oppijat ovat innostuneet kokeilemaan sosiaalisen median mahdollisuuksia opetuksessa ja opiskelussa. Hankkeissa on ylitetty luokka- ja oppiainerajoja ja sovellettu yhteisöllistä oppijalähtöistä tutkivaa oppimista. Oppijat ovat tutkineet arkiympäristöään ja pystyneet vaikuttamaan siihen, he ovat julkaisseet tuotoksiaan ja kommentoineet toistensa julkaisuja. Oppimismateriaalit on koottu yhteen paikkaan ja opetusta kehitetty systeemisellä mallilla. Oppijat ovat kirjoittaneet Wikipediaan ja laatineet koulun lehteä tai blogia, jolla on runsaasti lukijoita.

Kuvaa lyhyesti, miten hankkeessanne käytetään sosiaalista mediaa opetuksessa tai muulla tavoin

Hankkeissa sosiaalista mediaa on käytetty jakamiseen, yhteiskirjoittamiseen, vuorovaikutukseen ja ryhmätöihin. Toisissa hankkeissa on opiskeltu avoimessa ympäristössä, toisissa suljetussa. Hankkeissa on kehitetty interaktiivisia, mobiileja oppimisympäristöjä ja muutettu koulun toimintakulttuuria.

Eija Kalliala
Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa (SoMy) -koordinointihanke
Otavan Opisto

Piditkö artikkelista?