Mikä rajoittaa sosiaalisen median käyttöä opetustyössä?

Saimme viime vuoden lopussa toteutettuun valtakunnalliseen sosiaalisen median opetuskäytön kartoitukseen kattavan joukon vastauksia. Haluankin tässä yhteydessä vielä suuresti kiittää kaikkia kyselyymme vastanneita. Kartoitus oli osa Opetushallituksen Oppimisympäristöt -koordinaatiohankkeiden laajamittaista selvitystä, jossa kartoitetaan Suomen yleissivistävässä koulutuksessa toimivien opettajien tieto- ja viestintätekniikan sekä median käytön nykytilaa ja kehitystarpeita. Kokonaisuutena vastauksia kertyi liki 2500. Sosiaalisen median osioon saimme yli 2100 vastausta. Näistä vastanneista noin neljännes kertoi hyödyntäneensä sosiaalista mediaa työssään.

Kyselyn vastauksista paistoi lävitse se, että sosiaalista mediaan työssään hyödyntäneiden opettajien kokemukset olivat positiivisia. Varsin monet opettajat kertoivat sosiaalisen median tuoneen uusia mahdollisuuksia järjestää opetusta, monipuolistaneen oppimateriaalia sekä ajankohtaistaneen opetusta. Kuitenkaan kartoituksen perusteella ei voida sanoa, että sosiaalisen median käyttö yleissivistävässä koulutuksessa olisi vielä arkipäivää opettajille.

Kyselyyn vastanneita henkilöitä, jotka eivät olleet hyödyntäneet sosiaalista mediaa työssään, pyydettiin määrittelemään mitkä asiat ovat vaikuttaneet käyttämättömyyteen. Vastausten perusteella suurin sosiaalisen median opetuskäyttöä rajoittaa se, että opettajien aika ei riitä selvittämään mahdollisuuksia, joita sosiaalinen media voisi heidän työhönsä tuoda. Liki yhtä merkittäväksi tekijäksi nousi tietoturvaan ja – suojaan liittyvä epätietoisuus. Näiden lisäksi käyttöä rajoitti se, etteivät opettajat koe sosiaalisen median tuovan lisäarvoa työn tekemiseen tai opettamiseen tai he eivät tunne sosiaalisen median käytön mahdollisuuksia. Merkittävä tekijä oli myös se, että opettaja itse ei ollut kiinnostunut sosiaalisen median käytöstä työssään. 

Näiden edellä esitettyjen valmiisiin väittämiin pohjautuvien vastausten lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus kuvata muita syitä, joiden vuoksi he eivät käyttäneet sosiaalista mediaa työssään. Vastausten perusteella merkittävä sosiaalisen median opetuskäyttöä rajoittava tekijä oli myös oppilaiden ikä, joka saattoi rajoittaa sosiaalisen median käyttöä esimerkiksi palveluihin liittyvien ikärajoitusten vuoksi.

Sosiaalisesta mediasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista opetuksen ja oppimisen tukena on viime aikoina keskusteltu paljon ja aihe on ollut esille monilla foorumeilla. Tämän kartoituksen perusteella sosiaalisen median jalkautumista kentälle rajoittaa kuitenkin monet tekijät, jotka olisi syytä huomioida, ja joihin olisi syytä reagoida tavalla tai toisella.

Kimmo Oksanen

Tohtorikoulutettava

Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Permalink

| Leave a comment  »

Piditkö artikkelista?