Minikannettavien tietokoneiden lisäarvo opetuksessa ja opiskelussa : case: Lahden ammattikorkeakoulu, Liiketalouden koulutusohjelma

Lahden ammattikorkeakoulun Liiketalouden koulutusohjelmassa jaettiin opiskelijoille lukuvuonna 2009-2010 minikannettavat tietokoneet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä lisäarvoa minikannettavat voivat tuoda opetukseen ja oppimiseen.

Sulautuvan opetuksen käsitettä käytetään kuvaamaan kannettavien ja langattoman verkon tarjoamia mahdollisuuksia hämärtää rajaa kasvokkain ja verkossa tapahtuvan opetuksen välillä. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla opettajia, pitämällä opiskelijoille ryhmähaastatteluja, www-kyselyllä opiskelijoille syys- ja kevätlukukausien lopulla sekä havainnoimalla oppitunteja.

Muutamat opettajat olivat kehittäneet opetustaan opiskelijalähtöisemmäksi minikannettavia hyödyntäen. Kannettavien avulla oli mahdollista siirtää opetuksen painopistettä entistä enemmän oppimisprosessin ohjaamiseen sekä tehostaa opiskelijoiden ajankäyttöä. Opettajien välillä oli paljon eroja. Valtaosa opettajista näki minikannettavat mahdollisuutena tuoda opetukseen lisää joustoa ja helpottaa verkkomateriaalien käyttöä ja tiedonhakua. Nämä opettajat eivät nähneet merkittävää muutosta itse opetusprosessissa ja olivat yleensä hyödyntäneet kannettavia melko vähän. Opiskelijat käyttivät minikannettavia yleisimmin muistiinpanojen tekemiseen, tiedonhakuun sekä tehtävien tekemiseen ja ryhmätyöskentelyyn.

Minikannettavan käyttöä vaikeuttivat ongelmat oppilaitoksen langattoman verkon toiminnassa, ryhmä- ja yksilötyöskentelyyn soveltuvien tilojen puute sekä ergonomiset ongelmat.

Langattomaan verkkoon kytkeytyneet kannettavat tietokoneet tarjoavat mahdollisuuksia teknologian ja oppimistilanteiden sulauttamiseen yhdeksi kokonaisuudeksi opiskelijakeskeisesti ja tehokkaasti. Tämä kuitenkin edellyttää uudenlaisia pedagogisia strategioita, välineitä ja toimintatapoja. Minikannettavat tuovat lisäarvoa oppimiseen uuden teknologian mahdollistamien muuttuneiden toimintatapojen kautta.

Linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201103183347

Jenni Meriläinen
Lahden ammattikorkeakoulu
Liiketalous, Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (ylempi AMK)
Opinnäytetyö 25.3.2011

Piditkö artikkelista?