Opetushallitukselta suositukset sosiaalisen median opetuskäytöstä

Opetushallitus on antanut esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille suositukset sosiaalisen median opetuskäytöstä. Suosituksilla edistetään oppilaiden tasavertaisia mahdollisuuksia oppia sosiaalisen median käyttöä osana tietoyhteiskunnan kansalaistaitoja.

Opetushallitus pitää aiheellisena sisällyttää sosiaalisen median linjaukset tietostrategiaan, joka on osa paikallista opetussuunnitelmaa. Voimassa olevat opetussuunnitelman perusteet edellyttävät tietostrategian laatimista, mutta eivät tarkemmin määrittele sen sisältöä. Koska sosiaalinen media on yleistynyt yhteiskunnassa vasta viime vuosina, se puuttuu useimmista tietostrategioista kaikilla kouluasteilla.

Koulutuksen järjestäjiä kehotetaan tekemään vuosittain tilannekartoitus, jossa selvitetään koulujen laitteiden, tietoverkkoyhteyksien ja e-oppimateriaalien määrä. Tämän perusteella määritellään sosiaalisen median opetuskäytön tavoitetaso ja opettajien täydennyskoulutustarve.

Suosituksessa mediataidot nähdään osana tietoyhteiskunnan kansalaistaitoja. Kuka tahansa voi toimia median tuottajana, kuluttajana ja vaikuttajana. Koulun tulee tukea näitä rooleja harjoittamalla oppijoita vastuulliseen aktiivisuuteen ja osallisuuteen. Älypuhelimilla ja mobiililaitteilla monipuolistetaan oppimisympäristöä, oppimista siirretään eri paikkoihin ja tilanteisiin kuten kulttuurilaitoksiin, työpaikoille ja muihin yhteisöihin. Sosiaalisen median palveluita käytetään erilaisten yhteistyöprojektien ja kansainvälisen kanssakäymisen tukemiseen.

Eri oppiaineissa luodaan oppilaille mahdollisuuksia harjoitella tiedon keräämistä ja tietotulvan hallintaa. Heille annetaan tilaisuuksia kirjoittaa yhdessä dokumentteja, muokata kuvia ja tuottaa videoita, jakaa tuotoksia toisilleen ja kommentoida toisten tuotoksia. Sosiaalisen median palveluja käyttämällä myös vanhemmat ja huoltajat voivat halutessaan seurata oppilaiden työskentelyä.

Koulujen yhteiset toimintamallit tulee laatia yhteistyössä opetushenkilöstön ja tietohallinnon kesken. Palveluiden ja sovellusten valinnassa tulee ottaa huomioon eri-ikäiset oppijat ja oppimistyylit. Suosituksessa ei oteta kantaa yksittäisten palvelujen ja sovellusten koulukäyttöön.

Sosiaalisen median opetuskäytön ohjeistuksella tulee huolehtia siitä, että käyttö on turvallista, lakien ja säädösten sekä hyvien tapojen mukaista. Luvattomien aineistojen käyttöä, häirintää ja kiusaamista ei hyväksytä. Luottamuksellista tietoa ei viedä missään tilanteessa sosiaalisen median palveluihin. Oppilaita opastetaan yksityisyyden suojaamiseen, hyvään käytökseen ja toisen kunnioittamiseen. Palveluntarjoajien asettamia käyttöehtoja ja ikärajoja noudatetaan.

Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset jakaantuvat kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan sosiaalisen median käyttölinjauksia osana tietostrategiaa. Toisessa osassa esitellään käytännön toimenpiteitä opetuksen suunnitteluun ja mahdolliseen muuhun hyödyntämiseen koulun toiminnassa.

http://www.oph.fi/download/140104_sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset.pdf

Piditkö artikkelista?