Sosiaalisen median opetuskäytön tila Suomessa

Viime vuoden lopulla toteutimme yhdessä Oppimisympäristöt-koordinaatiohankkeiden kesken kyselyn, jolla pyrittiin selvittämään tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tilaa Suomessa tänä päivänä. Kyselyn osa-alueita olivat laitteet ja ohjelmistot, etäopetus, pelit ja virtuaaliympäristöt sekä sosiaalinen media opetuksessa. Sosiaalisen median osiossa selvitimme kuinka yleistä sosiaalisen median käyttö opetuksessa on, mitä sosiaalisen median palveluita opettajat käyttävät, missä käyttötarkoituksessa sosiaalista mediaa käytetään, sekä mitä ongelmia ja etuja opettajat ovat kohdanneet käyttäessään sosiaalista mediaa työssään. Lisäksi selvitettiin syitä, jotka rajoittavat sosiaalisen median käyttöä opetuksen ja oppimisen tukena.

Kartoituksen perusteella noin neljännes yleissivistävän koulutuksen opettajista on käyttänyt sosiaalista mediaa apuna työssään. Yleisimmin sosiaalista mediaa hyödynsivät aineenopettajista äidinkielen ja reaaliaineiden opettajat sekä opinto-ohjaajat. Opettajien omat arviot heidän tieto- ja viestintätekniikan teknisistä sekä pedagogisista käyttötaidoista olivat yhteydessä sosiaalisen median käyttöön opetuksen ja oppimisen tukena.

Sosiaalisen median palveluista yleisimmin opetuskäytössä hyödynnettiin wiki- sekä muita yhteistyöpalveluita (kuten Wikipedia ja Google-sovellukset) sekä mediapalveluita (kuten Youtube ja Flickr). Valtaosa wiki- ja muiden yhteistyöpalveluiden käyttäjistä käytti niitä tietolähteenä, joko omiin tarpeisiin tai yhdessä oppijoiden kanssa sekä yhteisölliseen työskentelyyn joko kollegoiden kesken tai esimerkiksi ryhmätöiden ja esitelmien tekemisessä. Mediapalveluita puolestaan käytettiin yleisimmin opetuksen elävöittämiseen, monipuolistamiseen sekä käsiteltävien asioiden havainnollistamiseen.

Sosiaalisen median opetuskäyttöön liittyi sekä haasteita, että hyötyjä. Haasteista opettajat olivat kohdanneet yleisimmin käytettävissä olevien laitteistojen ja verkkoyhteyksien toimimattomuuden sekä laitteiden puuttumisen. Kolikon toisena puolena opettajat kokivat sosiaalisen median monipuolistaneen ja ajankohtaistaneen omaa opetusta sekä oppimateriaaleja. Sosiaalisen median käyttöä rajoittavaksi suurimmaksi tekijäksi nousi tässä kartoituksessa se, että opettajilla ei ole aikaa selvittää mahdollisuuksia, joita sosiaalinen media voisi tuoda heidän työhönsä sekä tietoturvaan ja –suojaan liittyvä epätietoisuus.

Raportti valtakunnallisen sosiaalisen median opetuskäytön kartoituksen tuloksista on luettavissa ja ladattavissa täältä.

Kimmo Oksanen

Tohtorikoulutettava

Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Permalink

| Leave a comment  »

Piditkö artikkelista?