Projektträff i Helsingfors 20.10

”Stort tack för en inspirerande dag!” var en av kommentarerna som projektkoordinatorn fick per e-post efter den andra regionala projektträffen, som ordnades i Helsingfors i Utbildningsstyrelsens utrymmen 20.10. Förmiddagen var reserverad för projektpresentationer och de 12 projekt som deltog i träffen fick berätta om vad de gjort i sina skolor. En del hade kommit längre på vägen bl.a. i skolornas tekniska lösningar och kunde därmed ge användbara tips åt dem som först ligger i startgroparna. Nya kontakter och erfarenhetsutbyte är ju en väsentlig del av dessa träffar. 

På eftermiddagen blev det tur för deltagarna att sitta som åhörare till dagens föreläsare. Linda Blomqvist gav tips om effektiv projektledning och därefter berättade Johan Nyman om gratis och fritt användbart material som finns på nätet. Bl.a. Vetamix innehåller mycket svenskspråkigt material som kan användas för att göra undervisningen mångsidig och intressant. Projektkoordinatorn tackar alla deltagaren för intressanta presentationer och diskussioner!

Länk till Johan Nymans: föreläsningsmaterial.

 

Projekten som presenterades i Helsingfors:

Digitalisering av undervisningen
Raseborg stads nya projekt har tre olika mål: nätbaserad undervisning i realtid, en trådlös lärmiljö och läsplattor (eller bärbara datorer) i aktivt bruk. Projektet har startat i september detta år och pågår även hela året 2012.

LevKul
Raseborgs internationaliseringsprojekt LevKul (Levande Kultur) skapade samarbete skolor och kulturinstitutioner emellan. Författaren och seglaren Göran Schildts arbete inspirerade till ett unikt skol- och kultursamarbetsprojekt mellan Finland och Grekland. 

IT i naturvetenskapsundervisningen
I Kyrkslätt har Lego Mindstorm användts i en IT science kurs och en ny kurs startar under hösten 2011. Projektet skapar även klubbverksamhet där studerande får bekanta sig med olika tekniska hjälpmedel. 

Gynsam
Projektet erbjuder elever i Borgå Gymnasium, Lovisa Gymnasium, Kotka Samskola, Sibbo Gymnasium, Inveon och Borgå Handelsläroverk möjligheter till kombiexamen genom att de kan välja olika stigar (merkonom-, bildartesan- och ICT-montörstigen). Gynsam ordnar också fortbildning för lärare i samarbete med CLL/Åbo Akademi.

BUKT
Undervisningsministeriet har inom ramen för Kunnig-projektet beviljat projektet BUKT , de finlandssvenska privatskolorna i Björneborg, Uleåborg, Kotka och Tammerfors, en statsandel för utbildning av lärarkåren och utvecklandet av ett gemensamt kvalitetssystem.

Samarbetsformer och ny teknologi i språkögymnasier
Ett utökat samarbete mellan skolorna på språköarna (Björnebrogs svenska samskola, Svenska privatskolan i Uleåborg och Svenska samskolan i Tammerfors) genom att ordna gemensamma fortbildningsdagar för hela lärarkåren.

Språk och kultur på riktigt
Björneborgs svenska samskola och Svenska samskolan i Tammerfors ordnar gemensamma kurser i tyska och franska för att bevara och stärka de korta språkens existens i gymnasieutbildningen.

Mediateket
I Kyrkslätt är projektets första del, att utveckla trivseln i biblioteket, avklarad och biblioteket är nu trivsamt för olika åldrar. Följande steg är att utveckla biblioteksverksamheten, d.v.s. mediateket där tekniska hjälpmedel inskaffas som krävs för ett modernt utnyttjande av digitalt material.

Utveckling och differentiering av lärmiljöer i Sibbo
Projektet utvecklar den pedagogiska användningen av Fronter gemensamt med de svenska och finska skolorna i Sibbo. Man har skapat en fungerande struktur, där man köper skolningar från Fronter och sedan har inom kommunen egna utbildare som sköter om vidare skolningen av kollegerna.

Hypermedialabbet
Sibbos andra projekt utgick bl.a. från frågeställningen hur läromedlen skall se ut i framtiden. Man har undersökt problem som det ökade behovet av datorer i gymnasieundervisningen ställer. Ett problem idag är att det finns stora skillnader i lärarnas och elevernas tekniska färdigheter. Här behöver lärarna stöd och fortbildning om hur kurserna skall byggas upp. Projektet har också utforskat användningen av undervisningsplattformer och hypermedia (hemsidor, web2.0 lösningar, diskussionsforum mm). 

Virtuella kurser 
Gymnasiet Grankulla samskola och Kyrkslätt gymnasium skall ingå från och med nästa läsår i samarbetet med Mattliden och Helsinge gymnasium, som redan från tidigare erbjudit eleverna virtuella kurser. Projektet förväntas ge ett större kursutbud och större variation för de studerande. Utmaningar för projektet är nu att hitta en fungerande teknik som är enkelt att använda och är pålitligt.

Innovationskurs
I Mattlidens gymnasium har man ordnat en bland eleverna populär innovationskurs, där eleverna får lära sig hur en innovationsprocess sker i verkligheten samt arbeta tillsammans med verkliga företag. Ett kursupplägg för kursen finns redan och skolan sprider gärna konceptet till andra skolor (länk till slutrapport). Mattlidens erfarenhet är att intresse för samarbete bland företagen finns tydligt.

 

Piditkö artikkelista?