Kyselytulokset: Mikä TVT-hankkeissa on myönteisintä ja mitkä ovat ne suurimmat haasteet?

Lärmiljöer & Internationalisering koordinointihanke järjesti ITK:ssa kyselyn, jossa tiedusteltiin opettajien kokemuksia TVT-hanketyöstä normaalin opettajatyön ohessa. Kyselyn järjestäjälle ensimmäinen yllätys olikin etteivät kaikki tienneet mitä lyhenne TVT tarkoittaa. Jotenkin olin siinä uskossa, että kaikki jotka osallistuvat ITK:hon myös tietävät tämän. Siinä sainkin sitten selventää osalle, että TVT on tieto- ja viestintätekniikka ja IKT (TVT ruotsiksi) on informations- och kommunikationsteknik.

Kyselyyn osallistui 129 henkilöä ITK 2012 kahden päivän aikana. Vastaajista 8 osallistui vain arvontaan tai ei vastannut kaikkiin kolmeen kysymykseen.

 

Ensimmäisen kysymyksen ”Mikä on myönteisintä TVT-hankkeiden toteuttamisessa kouluissa? / Vad är det bästa med att genomföra IKT projekt i skolan?” vastaukset olivat innostavia ja todistavat, että ne jotka työskentelevät hankkeiden parissa saavat niistä myös lisämotivaatiota työhönsä. Vastauksissa mainittiin mm.:

oppilaiden ja opettajien innostus, uuden oppiminen, uudet mahdollisuudet, monipuolisuus, yhteisöllisyys, yhteistyö, osallisuus, innovaatiot, oppilaiden motivaation kasvu, uudet oppimisympäristöt, nykyaikaa, oppijalähtöisyys  

Toisen kysymyksen ”Mikä on opettajan suurin haaste TVT-hankkeen toteuttamisessa normaalin työn ohessa? / Vad är den största utmaningen för en lärare med att genomföra IKT projekt vid sidan av det ordinarie arbetet?” vastauksista päätellen suurin haaste on aika, aika ja aika. Lisäksi mainittiin mm.:

laitteiden riittävyys, tekninen toteutus, rahoitus, kouluttautuminen, riittävät TVT-taidot, saada kollegat mukaan

Viimeisenä kysyttiin ”Mikä helpottaisi hanketyötä? Minkälaista tukea opettaja tarvitsee? / Vad skulle underlätta projektarbetet? Hurdant stöd behöver läraren?”. Vastaajien mielestä helpotusta ja tukea antaisi:

oikeanlainen TVT-tuki, koulutus, hanketuki, johdon tuki, ohjaus, aika, rahallinen korvaus, vertaistuki, yhteistyö, verkosto, kannustus, esimerkkejä muiden työstä

 

Viimeisen kysymyksen vastaukset vahvistavat, että valtakunnalliselle koordinoinnille on todellinen tarve kouluissa ja TVT-hankkeissa. Me koordinaattorit olemme aloittaneet työmme vuosina 2010 ja 2011, joten OPH:n rahoittama toiminta on edelleen melko uutta ja sitä kehitetään edelleen. Antakaa palautetta, kertokaa toivomuksistanne, mitä voisimme vielä kehittää jne., jotta hanketyö kouluissa saisi enemmän hyötyä koordinointihankkeista (palaute: www.oppiminen.fi  → koordinointihankkeet ja yhteystiedot).

Lue kaikki kyselyn vastaukset tästä.

 

Ja viimeiseksi: kuka voitti sen iPod touchin (arvontapalkinto iTronicsilta)? Arpa suosi tällä kertaa Harri Huhtalaa Vantaalta – onnea voittajalle!

Piditkö artikkelista?