Comments Off on OPS-hautomoiden syksy käynnistyy

OPS-hautomoiden syksy käynnistyy

Vuonna 2013 alkaneet OPS-hautomoiden täydennyskoulutukset alkavat taas syksyn osalta ja syyslukukauden koulutuskalenteri on jo lähestulkoon täyttynyt. Hanke jatkaa OPS-uudistukseen liittyvien teemojen työstämistä kaikkialla Suomessa. Koulutukset tukevat sekä yksittäisten opettajien osaamista että koko koulun toimintakulttuurin kehittämistä ja verkostoitumista. Avoimia teemahautomoita järjestetään syksyn aikana Helsingissä neljä kertaa. Uutena koulutusmuotona ops-välitunnit monipuolistuvat ja laajenevat säännöllisiksi webinaareiksi. Lukuvuonna 2015-2016 täydennyskoulutukset laajenevat perusopetuksesta myös lukiokoulutukseen.

Hautomoita Helsingistä Rovaniemelle ja Pietarsaaresta Joensuuhun

OPS-hautomot työskentelee teemahautomoiden ja webinaarien lisäksi eri puolella Suomea paikallistasolla koulujen, kuntien ja seudullista yhteistyötä tekevien tahojen kanssa. OPS-hautomot tukevat alueita ja kouluja valmistautumaan uuden opetussuunnitelman mukaisiin arvoperustan, oppimiskäsityksen ja toimintakulttuurin muutoksiin. Koska monialaiset oppimiskokonaisuudet (MOK) tulevat osaksi opetussuunnitelman mukaista koulutyötä jo vuoden 2016 syksystä lähtien, ne ovat vahvasti esille myös hautomokoulutuksissa. Tulevan aikana OPS-hautomot orientoi esimerkiksi Pietarsaaressa koko kunnan suomenkielisten koulujen opettajat suunnittelemaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

Opettajan on mahdollista suunnitella oppimiskokonaisuuksia hyvinkin persoonallisella otteella ja työskentelyyn voivat osallistua myös oppilaat. Osallistavan suunnittelun projektista löytyy esimerkki Tampereelta, jossa Juhannuskylän, Tammelan ja Saukonpuiston koulujen opettajat ja oppilaat kehittävät yhteisvoimin monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Näiden kolmen koulun oppilaat ja opettajat suunnittelevat eri luokka-asteille kokonaisuuksia, joiden rakenteet ja sisällöt vastaavat toisiaan. Jatkossa oppiminen voidaan helposti viedä oman luokan ja koulun ulkopuolelle järjestämällä yhteisiä oppimisen paikkoja koulujen välisessä yhteistyössä ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

 

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu jatkuu tänä lukuvuonna Tampereella.
Kouluhautomo Tampereella monialaisista oppimiskokonaisuuksista. Kyseinen projekti jatkuu tänä lukuvuonna.

Syksyn avoimissa teemahautomoissa käsitellään jälleen keskeisiä OPS-teemoja

 

OPS-hautomot hankkeen rahoittaa Opetushallitus. Kaikkiin hautomotilaisuuksiin osallistuminen ja hautomon järjestäminen omalla koululla tai alueella on maksutonta.

Syksyn ensimmäinen teemahautomo on torstaina 17.9.2015 klo 9-15 Helsingissä, Otavan Opiston Osuuskunnan tiloissa Annankadulla (ilmoittautuminen).

Koulutusten ajankohdat löydät verkkosivuilta www.oppiminen.fi ja www.ebarometri.fi/ops-hautomot. Tiedotamme tapahtumistamme sosiaalisessa mediassa esimerkiksi Facebookin Oppimisen tulevaisuus -ryhmässä ja Twitterissä tilillämme @opshautomot ja tunnisteella #opshautomot.

Suositut teemahautomot ovat avoimia ja VESO-kelpoisia koulutustilaisuuksia opetusalan henkilöstölle. Tänä lukuvuonna käsittelyyn tulevat muun muassa arviontikulttuuri, tieto- ja viestintäteknologia, yhteistyö koulun ulkopuolelle ja monialaiset oppimiskokonaisuudet. Teemahautomot ovat osallistavia ja toiminnallisia, eli opettajat työstävät yhdessä ratkaisuja siihen, kuinka opetussuunnitelman tavoitteet tuodaan käytännön tasolle omassa työssä. Syksyn ensimmäinen teemahautomo pidetään torstaina 17.9.2015 klo 9-15 Helsingissä.

Viime vuoden avoimet teemahautomot olivat suosittuja. Mikkelissä haudottiin TVT-teemaa.
Viime vuoden avomet teemahautomot olivat suosittuja. Tässä meneillään hautomo TVT-teemasta Mikkelissä.

— Avoimet teemahautomot olivat viime lukuvuoden hitti, ne olivat todella suosittuja. Ilmoittautumiset täyttyivät parissa päivässä ja osan hautomoista järjestimmekin kaksi kertaa, jotta mahdollisimman moni pääsi mukaan. Alkavan syksyn ensimmäinen teemahautomo järjestetään jo syyskuussa ja silloin käsitellään oppimista ja koulun tekemää yhteistyötä ulkopuolisten toimijoiden kanssa, OPS-hautomoiden kouluttaja Iida-Maria Peltomaa muistuttaa.

Webinaarit mahdollistavat osallistumisen kaikkialla Suomessa

Hankkeen uusi koulutusmuoto on OPS-webinaarit. Syksyn kahdeksan webinaaria järjestetään verkossa joka toinen tiistai kello 14.30-16.00. Teemoja ovat muun muassa monialaiset oppimiskokonaisuudet, arviointi ja tiimiytyminen. Webinaareihin voivat osallistua vapaasti perusopetuksen ja lukion opettajat, mutta hyödyllistä tietoa on tarjolla opetusalan henkilöstölle laajemminkin. Esimerkiksi esiopetuksen henkilöstö toivotetaan myös tervetulleeksi osallistumaan. Webinaarit alkavat noin puoli tuntia kestävällä asiantuntijavierailijan haastattelulla, jonka aikana osallistujat voivat esittää kysymyksiä ja käydä keskustelua. Loppuajan OPS-hautomoiden kouluttajat päivystävät paikalla ja vastaavat kysymyksiin.

Uusi kouluttaja aloittaa OPS-tiimissä

Viime lukuvuonna hankkeessa koulutettiin noin 1740 opetusalan työntekijää ja toiminnallisiin hautomoihin osallistui myös noin 500 oppilasta. Tälle lukuvuodelle kouluttajakapasiteettia on lisätty. Tiimiä vahvistaa syksystä alkaen Helsingin yliopistossa väitöskirjaa tekevä matematiikan opettaja Laura Tuohilampi. Hän on jo aiemmin osallistunut hankkeeseen vierailemalla OPS-teemahautomoiden asiantuntijapaneeleissa.

laura tuohilampi3

— On mukava käynnistää webinaarit Helsingissä järjestettävien teemahautomoiden rinnalle. Webinaarit edesauttavat sitä, että myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvat pääsevät helpommin osallistumaan toimintaamme, ja myös ne opettajat ja rehtorit, joiden koulu tai kunta ei ole mukana paikallistason prosesseissamme, voivat webinaareissa saada tietoa ja jakaa kokemuksia tulevasta OPS-uudistuksesta, Peltomaa toteaa uudesta koulutusmuodosta.

Muiden hautomoiden tapaan osallistuminen webinaareihin on maksutonta. Webinaarien ajankohdat ja linkki löytyvät oppiminen.fi ja ebarometri.fi -sivustoilta ja niistä tiedotetaan myössosiaalisen median oppimisen tulevaisuus -yhteisöissä. Osallistuminen tapahtuu yksinkertaisesti klikkaamalla linkkiä https://otavanopisto.adobeconnect.com/ops.

Koulutukset laajenevat lukioihin

OPS-hautomot tarjoaa tästä lähtien tukea myös lukioiden OPS-työhön. Aivan kuten perusopetuksen puolella myös lukiohautomoissa on tavoitteena tukea yksittäisiä opettajia, lukioita ja kuntia tai seutualueita uusien opetussuunnitelmien käyttöönotossa ja jalkauttamisessa arjen lukiotyöhön. Lukiohautomoissa käsitellään lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden yleisen osan teemoista arvoja ja toimintakulttuuria, opiskelijoiden aktiivisuutta ja osallisuutta sekä tiedon- ja taidonrajat ylittäviä kokonaisuuksia. Lukiokentällä herättää keskustelua tällä hetkellä ilmiöpohjainen oppiminen ja arviointiin liittyvät kysymykset.

— OPS-perusteisiin tulleiden muutosten käsittelemisen ohella lukioilla on nyt erinomainen mahdollisuus käynnistää laajempikin toimintakulttuurin muutos. Tavoitteena on löytää niitä tapoja, joilla olemassa olevilla raameilla voimme parhaalla mahdollisella tavalla tukea erilaisten oppijoiden henkilökohtaisia oppimispolkuja niin tiedollisten kuin taidollisten valmiuksien kehittämisessä, lukiohanketta koordinoiva Aki Luostarinen toteaa.

OPS-hautomot lukio -hanketta toteuttaa Otavan Opisto yhteistyössä Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelu AIKOPAn kanssa. AIKOPA vastaa Kainuun alueen täydennyskouluttamisesta ja Otavan Opisto valtakunnallisista avoimista tilaisuuksista ja muun Suomen alueellisista ja lukiokohtaisista hautomoista.

Tulevaisuusorientoitunutta verkostotyötä

OPS-hautomoissa tuetaan tänä lukuvuonna useita aiempina lukuvuosina käynnistyneitä ops-prosesseja. Hautomoissa tehdään myös koulutusasteet ylittävää yhteistyötä.

— Haluamme mahdollistaa yhteistyön ja verkottaa uusia ja jo mukana olevia kouluja, kuntia ja alueita toistensa kanssa. Osa tämän lukuvuoden teemahautomoista onkin luonteeltaan verkostoitumista tukevia hautomoita, joissa paikallistason koulutuksen kehittäjät täydentävät osaamistaan oppimalla toisiltaan ja jakamalla omia kokeilujaan ja kokemuksiaan kullekin läheisistä oppimisen ja opettamisen teemoista, kertoo OPS-hautomoiden projektipäällikkö Tiina Airaksinen.

Snellmanin ala-asteen koulun vararehtori Juha Ruutila jakaa kokemuksiaan monialaisten oppimiskokonaisuuksien kokeilusta teemahautomossa.
Snellmanin ala-asteen koulun vararehtori Juha Ruutila jakoi opettajille kokemuksia monialaisisten oppimiskokonaisuuksien kokeilusta teemahautomossa viime keväänä.

OPS-hautomoiden suunnittelun taustalla, oppivien organisaatioiden ja yhteisöjen ajatusten lisäksi, vaikuttaa tulevaisuusorientoitunut kehittämisote. Oppimisen muutosteemat koskevat muun muassa yksilöllistyviä oppimispolkuja, sivistyskäsityksen kompetenssilähtöistä määrittelyä, koulun avautumista ympäröivään yhteiskuntaan sekä oppijuuden yhteisöllistymistä ja opettajuuden tiimiytymistä. Yksittäiset opettajat eivät kehitä vaan omaa työtään vaan koko koulu on oppiva yhteisö, joka kehittyy jokaisen yksilön asiantuntijuuden sekä kokemusten jakamisen mukaan. Yhteisöt ratkovat erilaisia oppimiseen liittyviä asioita yhdessä. Näihin tulevaisuusteemoihin osallistujat luovat hautomoissa toimintamalleja.

— Käytännön koulutuksissa tulevaisuusorientaation huomaa esimerkiksi hautomoita varten suunnitelluista työskentelytavoista, jotka ohjaavat katsomaan riittävän kauas. Näin lähdetään aktiivisesti poluttamaan toivottua tulevaisuutta. Verkosto- ja yhteishautomoissa luodaan yhteyksiä ja kannustetaan jakamisen kulttuuriin, joka turvaa tulevaisuusorientoituneen kehittämistyön jatkumisen myös uusien opetussuunnitelmien voimaanastumisen jälkeen, Airaksinen kuvaa.

OPS-hautomot-hanketta koordinoi Otavan Opisto ja rahoittaa Opetushallitus. Hankkeen rahoituskausi päättyy 31.12.2016.

Piditkö artikkelista?