Projekt Bistånd i Afrika våren 2011

Erfarenheter av olika typer av internationaliseringsprojekt i Karleby svenska gymnasium

En rektors tankar om internationell verksamhet i den egna skolan. KSG har tre olika typer av internationaliseringsprojekt, hurdana är projekten, hur sköts de i praktiken, vad får eleven av projekten – läs om konkreta tips hur en skolas internationella verksamhet kan se ut.

 

”Gymnasiet skall främja en positiv kulturell identitet hos de studerande och ge dem insikter i olika kulturer. Det kan bana väg för interkulturell verksamhet och ett framgångsrikt internationellt samarbete.”

Citatet är hämtat ur Utbildningsstyrelsens Grunderna för gymnasiets läroplan 2003 (s. 29) under temaområdet ”Kulturell identitet och kulturkännedom”. Samma tema återfinns också bland tyngdpunktsområdena i läroplansgrunderna för grundläggande utbildning. Internationalisering är alltså ett viktigt tema i den finländska skolan. Det kan naturligtvis förverkligas på många olika sätt.

I Karleby svenska gymnasium är internationaliseringen en viktig del av profilen – väl sammansvetsad med inriktningen på ett brett språkprogram. Vi undervisar i franska, spanska, ryska och tyska förutom engelska och finska. För att stödja språkundervisningen har skolan tack vare energiska och initiativrika lärare byggt upp ett omfattande program av internationella projekt. Jag passar här på och lånar ett uttryck av rektor ”Paco” i vår spanska utbytesskola i Oviedo där man också har många projekt med internationella resor, ”är det här en resebyrå eller en skola?”. Ibland infaller många reseprojekt samtidigt och då kan ”Pacos” fråga bli aktuell också i vår skola.

Våra internationella projekt kunde indelas i tre olika typer. Den första typen är kortare kulturutbyten. Dessa projekt består av att en grupp ungdomar via sociala medier står i kontakt med en mottagande studerande i ett annat land och sedan flyttar hem till honom eller henne och dennes skola för ca en vecka. Vid en annan tidpunkt får man själv stå värd för den studerande man bott hos. Under själva resedelen har man en del program gemensamt för mållandets studerandegrupp och den finländska gruppen, och en del helt eget program. Vid Karleby svenska gymnasium har vi sådana projekt i Frankrike och i Spanien.

Den andra typen av kulturutbyten är lite mera krävande av den som deltar, men kanske ännu effektivare ifråga om språkinlärning. De studerande reser till mållandet, bor i en familj och arbetar på en praktikplats i ungefär två veckor. Man har inte desto mera organiserat program under dessa två veckor, allt bygger på att se och uppleva vardagen i mållandet. Senare tar den studerande emot sin värd i sitt eget hem för en tvåveckors motsvarande period i Finland. Vid Karleby svenska gymnasium har vi ett sådant utbyte med Tyskland. Hela lärarkollegiet besökte hösten 2011 samarbetsskolan i Hagenow, Tyskland. Det var ett mycket uppskattat besök. Tyvärr kommer inga studerande från Tyskland på besök våren 2012 pga brist på ekonomiska resurser.

Den tredje typen av internationella projekt är inriktade på ett specifikt tema. De förbereds i Finland genom nätkurser och närstudiedagar av olika slag, därefter infaller en resedel och till sist sprids upplevelserna till studerande i den egna och andra skolor. Vid Karleby svenska gymnasium deltar vi i sådana projekt dels med temat förintelsen (resa till Polen och ett annat land såsom Tjeckien eller Tyskland) och dels med temat bistånd (resa till Kenya eller Senegal). Dessa projekt genomförs som ett samarbete inom gymnasienätverket Team Nord.

Projekt Bistånd i Afrika våren 2011

 

 

 

 

 

 

 

De studerande har kompenserats för extra arbete i projekten med 1-3 gymnasiekurser och i vissa fall diplom lite beroende på vad insatsen krävt. Att resa på skoltid berättigar inte till sådan kompensation, men däremot förberedelsearbete och resor över lov (som är fallet ifråga om Afrikaprojekten).

Som tidigare framkom bygger genomförandet av projekten långt på enskilda lärares initiativ och energi. Vid sidan om sitt undervisningsarbete skall läraren sköta kontakten till målskolan, hålla studerande och föräldrar informerade, se till att bokningar av biljetter och andra praktiska arrangemang fungerar och koordinera verksamheten. De lärare som leder internationella projekt i Karleby svenska gymnasium tilldelas en liten del av gymnasieresursen och skolans utvecklingspengar per projekt. Antingen får läraren ensam lönetillägget eller så kan hon eller han välja att dela på arbetet och lönen tillsammans med en annan lärare. Lärarnas resekostnader och dagtraktamenten betalas av skolan. För resor och övernattningar finns i stadens budget internationaliseringspengar att ansöka om varje år kring jul.

För utbytet med Spanien har skolan för några år sedan erhållit Comenius-medel. För fortsatta Spanienprojekt och för Afrikaprojekten har vi också erhållit statsstöd från Utbildningsstyrelsen. Bidragen har varit kännbara och viktiga med tanke på finansieringen av projekten.

De studerande finansierar sina resor genom olika typer av insamlingar, bidrag från olika fonder och egna pengar. Projekten läsåret 2011-2012 beräknas kosta mellan 250e (Frankrike, Spanien och Tyskland) och 1000e (Senegal) per studerande. För hanteringen av bl.a. ekonomin i internationella projekt har staden Karleby utarbetat en handbok och också anställt en person på skolbyrån som sköter medelhanteringen. Totalbudgeten för ett Afrikaprojekt landar på kring 30.000e. I de gemensamma projekten är ekonomihanteringen ibland lite styv då pengarna finns på flera olika håll. Här har Kronoby folkhögskola haft rollen av en flexibel samarbetspartner.

Volymen i våra internationella projekt varierar mycket beroende på intresset från de studerandes sida. I september hade vi 19 spanjorer på svarsvisit efter vårt besök i Spanien i maj med en lika stor grupp. I mars anländer 37 franska studerande och motsvarande mängd av våra studerande åker på svarsvisit i slutet av april. I april reser också 20 studerande till Spanien. I februari åker 4 av våra studerande i en grupp på sammanlagt 21 studerande från regionen till Senegal. I april åker 9 av våra studerande i en grupp på ca 50 studerande från regionen till Polen. Detta betyder att totalt ungefär hälften av våra 170 studerande är på resande fot genom olika internationella projekt detta läsår.

De internationella projekten är väldigt viktiga för vår skola. Förutom den språkliga och kulturella aspekten gör det gott att röra på sig och få nya intryck. Jag upplever projekten som en viktig del av skolans marknadsföring till åk 9. Vi avslutar med ett citat, denna gång från en studerande. Orden uttalades när vi tidigt på morgonen såg solen gå upp över savannen i nationalparken Masai Mara våren 2011. Framför oss vandrade en grupp elefanter. Vi hade nyss sett zebror och giraffer. I det ögonblicket uttryckte en av de studerande att ”det här är det häftigaste jag upplevt hittills i mitt liv!”.

Bernt Klockars
Karleby svenska gymnasium, rektor